Zagađivanje vode, veliki problem

Debata u Rači


Nepušački edukativni centar PR je u okviru projekta “Moguća Srbija” organizovao 30. aprila u Rači debatu o stanju životne sredine i mogućnostima ruralnog razvoja opštine Rača. Posle predstavljanja projekta “Moguća Srbija”, učesnici debate su informisani o prethodnim radionicama u Rači, vezanim za zaštitu životne sredine u poljoprivredi.

U toku diskusije je ukazano na aktuelne probleme u vezi sa zagađivanjem vode poreklom sa farme u Sipiću, a pokazalo se da je problem posebno izražen u selima Donja Rača, Pinosava i Markovac. Takođe je ukazano na problem, koji se ponavlja i u nekim drugim ruralnim naseljima, da se stari bunari koriste kao septičke jame. Konstatovano je da je neophodno edukovati građane o mogućim posledicama takvog delovanja. Na teritoriji opštine Rača postoji još uvek navika da se baca otpad (čak i korišćene pelene za jednokratnu upotrebu) na neadekvatnim mestima, često i u blizini bunara iz kojih se koristi voda za piće. Voda iz opštinskog vodovoda ne može da se koristi za piće već građani kupuju flaširanu vodu. Po rečima prisutnih, dešava se da voda iz vodovoda sadrži gvožđa, nitrata i nitrita u nedozvoljenim količinama i da upotreba biva privremeno zabranjena.